REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Słowniczek definicji:

1. Sprzedający – Muzeum Archeologiczne w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-833) przy ulicy Mariackiej 25/26, NIP: 583-000-88-26, REGON: 276848, konto bankowe: numer 77 2030 0045 1110 0000 0287 6030, SWIFT PPABPLPKXXX;

2. Klient – konsument lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności taka, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie;

3. Sklep – oznacza sklep internetowy prowadzony przez sprzedającego za pośrednictwem strony: https://sklep.archeologia.pl/ z wykorzystaniem sieci Internet;

4. Towary – publikacje oraz gadżety reklamowe będące rzeczami ruchomymi, wyprodukowane lub dostarczone przez sprzedającego, prezentowane w sklepie, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży;

5. Formularz Rejestracji – funkcjonalność sklepu za pomocą której klient, podając swoje dane osobowe, może utworzyć konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu towarów;

6. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie towarów na podstawie wyborów klienta;

7. Wada towaru – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin skierowany jest do wszystkich klientów sklepu. Klient zobowiązany jest akceptacji i do przestrzegania wszystkich postanowień regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

2. Klient może kontaktować się ze sprzedającym:

1) elektronicznie : zamowienia@archeologia.pl,

2) telefonicznie : 58 322 21 30 (od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 15.30)

3) listownie: adres pocztowy Sprzedającego.

3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 kodeksu cywilnego.

4. Zdjęcia towarów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

5. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez klienta towar jest dostępny w magazynie sprzedającego.

6. Klient ma możliwość zakupu towarów za pośrednictwem sklepu niezależnie od tego czy dokonał rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracji i założenia profilu.

7. Towary niedostępne w magazynie zostaną usunięte z E-Sklepu bez zbędnej zwłoki.

8. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

II. Założenie konta

1. Sprzedający świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia klientowi założenia konta użytkownika na stronie sklepu.

2. Usługa polega na umożliwieniu klientowi korzystania z funkcjonalności sklepu po zalogowaniu. Rejestracja klienta jest dobrowolna i nieodpłatna.

3. Przy rejestracji klient w formularzu rejestracji wypełnia prawidłowe pola, wskazując: imię i nazwisko, adres do doręczeń oraz inne niezbędne dane wskazane w formularzu.

4. Informacje podane w formularzu rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych sprzedający nie ma obowiązku realizowania zamówienia.

5. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług konta użytkownika w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie sprzedającemu na adres: zamowienia@archeologia.pl żądania usunięcia konta użytkownika wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej klienta (adres email) aktualnie zarejestrowanego w sklepie.

6. Sprzedający oświadcza, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w sklepie podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.

7. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta użytkownika z zachowaniem 14 -dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn. Sprzedający może złożyć klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi konta użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email aktualnie zarejestrowany w sklepie. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi konta użytkownika skutkować będzie usunięciem konta klienta w sklepie.

III. Składanie, wysyłka, anulowanie zamówień

1. Zamówienia na towary dostępne w sklepie są składane poprzez wybór preferowanej opcji zakupu i kliknięcie przycisku „potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty”. Składając zamówienie klient potwierdza, że wie że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

2. Kolejnym elementem procedury składania zamówienia jest podanie danych osobowych wskazanych przy składaniu zamówienia oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie zgody – przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia.

3. W przypadku dokonania rejestracji konta użytkownika, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie sklepu przy pomocy danych podanych przez klienta.

4. W przypadku braku dokonania rejestracji konta użytkownika warunkiem złożenia zamówienia jest dodanie towaru do koszyka oraz podanie wszystkich danych w oparciu o wyświetlane komunikaty lub informacje.

5. Wysłanie zamówienia przez klienta stanowi ofertę złożoną do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu.

6. Po wysłaniu zamówienia klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Na wskazany przez niego w formularzu rejestracji lub podany przy składaniu zamówienia adres poczty email. Po otrzymaniu ww. wiadomości oraz potwierdzeniu złożonego zamówienia poprzez skorzystanie z odnośnika znajdującego się w treści wiadomości dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

7. Klient ma prawo anulować zamówienie przed otrzymaniem od sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o anulowaniu zamówienia powinno być wysłane do sprzedającego drogą elektroniczną na adres zamowienia@archeologia.pl lub anulowane po zalogowaniu na swoje konto w sklepie.

IV. Dokonywanie płatności

1. Wszystkie ceny towarów oraz koszty wysyłki są cenami brutto, tzn. zawierają podatki, w tym podatek VAT i są wyrażone w polskich złotych.

2. Do każdego towaru sprzedający dołącza paragon fiskalny lub fakturę w formie papierowej i wysyła je wraz zakupionym towarem.

3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

4. Koszty wysyłki określane są zgodnie z postanowieniami pkt VI niniejszego regulaminu.

5. Informacja dotycząca całkowitej kwoty realizacji zamówienia obejmującej ceny towarów oraz koszty wysyłki przedstawiana jest w koszyku po dokonaniu przez klienta wyboru towaru, formy płatności oraz sposobu dostawy.

6. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony towar:

1) gotówką osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu sprzedający powierzył dostarczenie zamówionego towaru (płatność za pobraniem);

2) przelewem bankowym (płatność przed wysyłką). Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy sprzedającego, podany w wiadomości potwierdzającej przyjęcie przez sprzedającego zamówienia do realizacji.

3) kartą kredytową lub e-transferem. Rozliczenia płatności przeprowadzane są za www.przelewy24.pl według zasad ustalonych przez wskazany podmiot na jego stronie www.

V. Realizacja zamówień

1. Zamówienia w sklepie realizowane są przez sprzedającego według kolejności ich otrzymania.

2. Termin realizacji zamówienia wraz z dostawą do klienta standardowo wynosi 10 dni roboczych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest zależny między innymi od wybranego przez klienta sposobu płatności oraz sposobu dostawy. Z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji zamówienia (niezależnych od sprzedającego) maksymalny czas realizacji zamówienia może wynieść 30 dni roboczych. Po tym terminie klient może anulować zamówienie poprzez przesłanie oświadczenia na adres zamowienia@archeologia.pl lub może samodzielnie anulować zamówienie po zalogowaniu się na swoje konto w sklepie.

3. W przypadku doręczenia zamówionych przez klienta towarów poza granice Rzeczpospolitej Polskiej przewidywany czas doręczenia towaru określony jest przez przewoźnika w zależności od kraju przeznaczenia.

4. Klient odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedającym.

VI. Odstąpienie od umowy

1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny. W takim wypadku należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia towaru formularz odstąpienia od umowy – formularz należy złożyć w formie pisemnej i wysłać na adres sklepu lub przesłać elektronicznie.

2. Formularz odstąpienia dostępny jest na stronie sklepu w zakładce „Regulamin sklepu” ( https://sklep.archeologia.pl/regulamin-sklepu/ )

3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą, a klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

4. W przypadku złożenia przez klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna sprzedający niezwłocznie potwierdzi za pośrednictwem adresu email (podanego przy składaniu zamówienia lub innego, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa powyżej.

5. Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu do umowy sprzedaży, zwrócić dokonane przez niego płatności, bez kosztów wysyłki towaru za które zapłacił klient.

6. Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu towaru przez klienta do sklepu.

7. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że wyrazi on zgodę na inny sposób płatności, zgodnie z treścią formularza odstąpienia.

8. Klient zobowiązany jest zwrócić sprzedającemu towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

9. Sprzedający oświadcza, iż jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta z tytułu umowy sprzedaży w przypadku jego odstąpienia od umowy do chwili otrzymania towaru.

10. Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu – w miarę możliwości w oryginalne opakowanie.

11. Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne metki oraz nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania. Towar powinien być zwrócony z dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.

12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

VII. Reklamacje

1. Sprzedający odpowiada za wady produktu na zasadach określonych przepisami ustawy kodeks cywilny oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

3. Reklamację należy zgłosić poprzez wypełnienie „formularza reklamacji” dostępnego na stronie internetowej sklepu w zakładce „Regulamin sklepu” oraz odesłać wraz z reklamowanym towarem i dowodem zakupu (paragonem albo fakturą) na adres sprzedającego.

4. Sprzedający ustosunkuje się do złożonej przez klienta reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, w miarę możliwości na bieżąco.

5. W przypadku gdy w formularzu reklamacji klient nie wskaże wymaganych informacji lub dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, sprzedający zwróci się do klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej z prośbą o niezwłoczne uzupełnienie danych reklamacji.

6. Jeżeli towar ma wadę, klient może:

1) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,

2) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

chyba że sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

7. Koszt dostarczenia reklamowanego towaru do sprzedającego pokrywa klient, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji koszt przesłania towaru do klienta pokrywa sprzedający.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO), sprzedający informuje, że:

1) jest administratorem podanych przez klienta danych osobowych . Kontakt w sprawach ochrony danych możliwy jest pod adresem email: iod@archeologia.pl lub telefonicznie 58 322 21 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30;

2) dane klienta przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z założeniem konta użytkownika, złożeniem zamówienia, zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży, realizacją prawa do odstąpienia, realizacją reklamacji ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO);

3) dane klienta będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne przez obowiązujące przepisy prawa;

4) odbiorcami udostępnionych danych będą jedynie podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty z którymi sprzedawca zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych; dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

5) klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla celów związanych z założeniem konta użytkownika, złożeniem zamówienia, zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży, realizacją prawa do odstąpienia i realizacją reklamacji;

7) dane klienta nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz nie będą profilowane.

2. Przetwarzanie danych osobowych klienta będzie odbywać się zgodnie z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych oraz wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi.

IX. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 21 lutego 2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 287) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.08.2021 roku

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU NABYTYCH PRODUKTÓW

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

Adresat: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-833) przy ulicy Mariackiej 25/26, zamówienia@archeologia.pl

Ja/My(*) ………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) ………………………………………………………………….

o moim/naszym odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

– Data zawarcia umowy …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Numer zamówienia ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Imię i nazwisko konsumenta (-ów) ………………………………………………………………………………………………………………………..

– Adres konsumenta (-ów)………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

– Numer telefonu …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Adres poczty elektronicznej …………………………………………………………………………………………………………………………………

– Jednocześnie zwracamy Sprzedającemu następujące produkty …………………………………………………………………………..

o wartości ………………………………….

– Numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu ceny: …………………………………………………………………..

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)……………………………………………………………..

Data …………………………………….

(*) Niepotrzebne skreślić.

WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci złożenia reklamacji)

Adresat: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-833) przy ulicy Mariackiej 25/26, zamówienia@archeologia.pl

Ja/My(*) …………………………………..… niniejszym informuję/informujemy(*)o wadach w następujących produktach:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Data zawarcia umowy ……………………………………………………………………………………………..………………………………………….

– Numer zamówienia …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Imię i nazwisko konsumenta (-ów) ……………………………………………………………………………………………………………………..

– Adres konsumenta (-ów)…………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Numer telefonu ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Adres poczty elektronicznej ……………………………………………………………………………………………………………………………….

– Termin wykrycia wady ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Opis wady …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Żądanie konsumenta (-ów) ………………………………………………………………………………………..……………………………………….

– Numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu ceny: ………………………………………………………………

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) …………………………………………………….

Data …………………………………….

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Do pobrania:

Wzor-formularza-reklamacji.pdf

Wzor-formularza-odstapienia-od-umowy-i-zwrotu-towarow.pdf