RULES AND REGULATIONS FOR THE ARCHAEOLOGICAL MUSEUM IN GDAŃSK’S INTERNET SHOP

Słowniczek definicji:

 1. Sprzedający – Muzeum Archeologiczne w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-833) przy ulicy Mariackiej 25/26, NIP: 583-000-88-26, REGON: 276848, konto bankowe: numer 77 2030 0045 1110 0000 0287 6030, SWIFT PPABPLPKXXX
 2. Klient – Konsument lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności taka, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie.
 3. Konsument – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym
  w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych,, dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Sklep internetowy/ E-Sklep – prowadzony przez Sprzedającego sklep internetowy dostępny pod adresem https://sklep.archeologia.pl/, za którego pośrednictwem Klient może zakupić od Sprzedającego Towary;
 5. Towary – publikacje oraz gadżety reklamowe będące rzeczami ruchomymi, wyprodukowane lub dostarczone przez Sprzedającego, prezentowane w E-Sklepie, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży;
 6. Formularz Rejestracji – funkcjonalność Sklepu internetowego za pomocą której Klient, podając swoje dane osobowe, może utworzyć konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów;
 7. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w E-Sklepie Towarów na podstawie wyborów Klienta;
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego;
 9. Wada Towaru – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna;
 10. Ustawa – ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 11. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 13. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

 

I. Postanowienia ogólne

 

 1. E-Sklep prowadzony jest przez Sprzedającego.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym https://sklep.archeologia.pl/, zawierania za pośrednictwem E-Sklepu umów sprzedaży Towarów, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów i kosztów wysyłki, prawa do odstąpienia od umowy, składania
  i rozpatrywania reklamacji.
 3. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów E-Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym, w szczególności składać reklamacje, za pomocą: e-mail zamowienia@archeologia.pl, telefonicznie pod numerem 58 322 21 12 (od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 15.30) listownie na adres pocztowy Sprzedającego.
 5. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej E-Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie E-Sklepu służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.
 7. Klienci mają możliwość zakupu Towarów za pośrednictwem E-Sklepu niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu.
 8. Postanowienia dotyczące Konsumenta, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

II. Zakres, zasady i warunki korzystania z E-Sklepu

 

 1. Warunkiem korzystania z usług E-Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 2. Sprzedający świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia konta użytkownika na stronie E-sklepu pod adresem internetowym https://sklep.archeologia.pl.
 3. Usługa polega na umożliwieniu Klientowi korzystania z funkcjonalności E-Sklepu po zalogowaniu się. Rejestracja Klienta w E-Sklepie jest dobrowolna i nieodpłatna.
 4. Przy rejestracji Klient w Formularzu Rejestracji wypełnia prawidłowe pola, wskazując: dane osobowe, adres do doręczeń oraz inne niezbędne do realizacji zamówienia dane wskazane
  w Formularzu.
 5. Informacje podane w Formularzu Rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne.
  W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.
 6. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług konta użytkownika w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@archeologia.pl żądania usunięcia konta użytkownika wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej Klienta (adres e-mail) aktualnie zarejestrowanego w E-Sklepie.
 7. Sprzedający oświadcza, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w E-Sklepie podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.
 8. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta użytkownika
  z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn. Sprzedający może złożyć Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi konta użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail aktualnie zarejestrowany w E-Sklepie. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi konta użytkownika skutkować będzie zablokowaniem i usunięciem konta Klienta w E-Sklepie.
 9.  Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Towar jest dostępny, gdy w opcji wyboru Towaru widnieją konkretne Towary do wybrania. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby uzupełnić zapas któregokolwiek Towaru w możliwie najkrótszym czasie. Towary niedostępne w magazynie zostaną usunięte z E-Sklepu bez zbędnej zwłoki.
 10.  W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem,
  o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

III. Składanie zamówień

 

 1. Zamówienia na Towary dostępne w E-Sklepie są składane poprzez wybór preferowanej opcji zakupu. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „potwierdź zakup
  z obowiązkiem zapłaty”. Składając zamówienie Klient potwierdza, że wie że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 2. Kolejnym elementem procedury składania zamówienia przez Klienta jest podanie danych osobowych wskazanych przy składaniu zamówienia przez E-Sklep oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie zgody przez Klienta – przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia – zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji obsługi zamówienia złożonego w E-Sklepie,
  a także akceptacja niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji konta użytkownika w E-Sklepie, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie E-Sklepu przy pomocy danych podanych przez Klienta.
 4. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji konta użytkownika w E-Sklepie warunkiem złożenia zamówienia jest dodanie Towaru – po dokonaniu wyboru – do Koszyka, podanie wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi w E-Sklepie komunikaty lub informacje.
 5. Wysłanie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę Klienta złożoną do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 6. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, na wskazany przez niego w Formularzu Rejestracji lub podany przy składaniu zamówienia adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. wiadomości oraz potwierdzeniu złożonego zamówienia poprzez skorzystanie z odnośnika znajdującego się w treści wiadomości dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.
 7. Klient ma prawo anulować zamówienie przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o anulowaniu zamówienia powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres zamowienia@archeologia.pl lub dokonać samemu anulacji na stronie po zalogowaniu na swoje konto w E-Sklepie.

 

IV. Dokonywanie płatności

 

 1. Wszystkie ceny Towarów oraz koszty wysyłki są cenami brutto, tzn. zawierają podatki, w tym podatek VAT i są wyrażone w polskich złotych.
 2. W przypadku zakupu towaru przez Konsumenta do każdego towaru sprzedający dołącza paragon fiskalny.
 3. Na żądanie Konsumenta sprzedający wystawia w E-sklepie faktury w formie papierowej, które dołączane są do zamówionego Towaru.
 4. W przypadku zakupu towaru przez Klienta niebędącego Konsumentem sprzedający wystawia w E-sklepie faktury w formie papierowej, które dołączane są do zamówionego Towaru.
 5. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 6. Koszty wysyłki określane są zgodnie z postanowieniami pkt V. Regulaminu.
 7. Informacja dotycząca całkowitej kwoty realizacji zamówienia obejmującej ceny Towarów oraz koszty wysyłki przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru Towaru, formy płatności oraz sposobu dostawy.
 8. The Client is entitled to choice in methods of payment for an order:
  1. Cash, to a person working for the delivery service, to whom the Retailer has trusted the delivery of the ordered item (cash on delivery payment);
  2. Bank transfer (payment before dispatch). A payment made via bank transfer should be carried out to the Retailer’s bank account, supplied in the confirmation message informing of the Retailer’s receiving of the order to realization.
  3. Credit card or e-transfer. Clearance of payments is carried out by przelewy24.pl according to the rules and regulations of this service as indicated on their website. przelewy24.pl według zasad ustalonych przez wskazany podmiot na jego stronie www.
   The payment card operator is PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, entered into the "Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego" kept by Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda in Poznan, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego under the number KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

V. Realizacja zamówień i koszty wysyłki oraz sposoby doręczenia Towaru

 

 1. The estimated time or order realization and delivery to the Customer is 10 working days within the Republic of Poland and is dependent on the Customer’s chosen method of payment and delivery – in the case where the payment option before dispatch is chosen, the realization of the order takes place after noting of the amount due for the order on the Seller’s account. The estimated time of arrival indicated can be prolonged due to issues with order realization which are outside of the Retailer’s competence.
 2. In the case of an order placed by the Client and delivery to a country outside of the Republic of Poland, the estimated time of delivery is specified by the delivery service, dependent on the destination.
 3. The Client, upon receiving of the package, should check the state it is in. In the case when the package is deemed damaged, the Client should immediately contact the Retailer.
 4. The maximum time of order realization is 30 working days. After this time, the Client is entitled to cancel the order by sending an annulment to the Retailer via e-mail to the address: zamowienia@archeologia.pl or by personally cancelling the order on the website by logging into a personal account at the E-Shop.
 5. The E-Shop orders are realized by the Retailer according to the date of order placed.

 

VI. Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument zgodnie z Ustawą może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zawartej za pośrednictwem E-Sklepu na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia Towaru Klientowi. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy przekazywane jest Klientowi w trakcie procedury składania zamówienia, ponadto znajduje się w potwierdzeniu o którym mowa w pkt III. ust. 6 Regulaminu oraz na Formularzu odstąpienia, który przekazywany jest wiadomością e-mail potwierdzającą zawarcie transakcji.
 2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży w formie Formularza odstąpienia, doręczonego Klientowi wraz z Towarem, na adres Sprzedającego lub skierowanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres E-Sklepu.
 3. Formularz odstąpienia dostępny jest na stronie internetowej E-Sklepu w zakładce „Regulamin Sklepu” (https://sklep.archeologia.pl/regulamin-sklepu/) oraz jest udostępniany w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydruk. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą,
  a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 4. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi za pośrednictwem adresu e-mail (podanego przy składaniu zamówienia lub innego, jeżeli został podany
  w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa powyżej.
 5. Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu do umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru,
  z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy Towaru innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego w E-Sklepie. Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu Towaru przez Klienta do E-Sklepu.
 6. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób płatności, zgodnie
  z treścią Formularza odstąpienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
 7. Konsument zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu Towar niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru do E-Sklepu.
 8. Sprzedający oświadcza, iż jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta z tytułu umowy sprzedaży w przypadku jego odstąpienia od umowy do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru skierowanego na adres poczty elektronicznej zamowienia@archeologia.pl
 9. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu – w miarę możliwości w oryginalne opakowanie. Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne metki oraz nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres Sprzedającego.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, wynikające
  z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 11. Zgodnie z art. 38 Ustawy prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

VII. Reklamacje

 

 1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady produktu na zasadach określonych przepisami ustawy Kodeks cywilny oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 3. Reklamację należy zgłosić poprzez wypełnienie „Formularza Reklamacji” dostępnego na stronie internetowej E-Sklepu w zakładce „Regulamin”, oraz odesłać wraz z reklamowanym Towarem i dowodem zakupu (paragonem albo fakturą) na adres Sprzedającego.
 4. Sprzedający ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, w miarę możliwości na bieżąco.
 5. W przypadku gdy w Formularzu reklamacji Klient nie wskaże wymaganych informacji lub dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci się do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej z prośbą o niezwłoczne uzupełnienie danych reklamacji.
 6. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

  chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

 7. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Klient jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  2. żądać usunięcia wady.
 10. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę
  w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 11. Jeśli Klient:
  1. żąda wymiany rzeczy na wolną od wad zamiast proponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady;
  2. zażąda usunięcia wady zamiast proponowanej przez Sprzedającego wymiany Towaru,

  Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałby nadmiernych kosztów. Sprzedający wykona wówczas obowiązki wynikające z rękojmi zgodnie
  z zaproponowanym przez siebie sposobem.

 12. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji także koszt przesłania Towaru do Klienta, obciąża Sprzedającego.

 

IX. Informacja dotycząca rozstrzygania sporów

 

 1. Sprzedający informuje, iż w przypadku powstania sporu oprócz możliwości skorzystania
  z dochodzenia praw na drodze sądowej istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw.
 2. Pozasądowy sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw oznacza każdą metodę, która umożliwia rozwiązanie konfliktu dzięki interwencji osoby trzeciej, proponującej lub narzucającej rozwiązanie. Instrumenty pozasądowe mogą być ustanowione przez władze publiczne, przedstawicieli zawodów prawniczych, ugrupowania zawodowe lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego (przykładowo: rzecznik praw konsumenta, organizacje konsumenckie, sąd arbitrażowy). Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl,
  w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 3. Celem zapoznania się z zasadami dostępu do tych procedur należy zwrócić się do danego organu lub podmiotu uprawnionego do prowadzenia pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 4. Sprzedający informuje, iż powyższa informacja nie wyłącza ani nie ogranicza w jakikolwiek sposób możliwości wyboru i korzystania przez Klienta z sądowych lub pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów ani podmiotów prowadzących takie postępowania. Wskazane w postanowieniach powyżej wyliczenie sposobów bądź podmiotów ma charakter przykładowy i niewyczerpujący, nie ogranicza ani nie wyłącza jakichkolwiek uprawnień Klienta.

 

X. Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Sprzedający informuje, że:

  1. Jest administratorem podanych przez Klienta danych osobowych.
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO.
  3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z założeniem konta użytkownika, złożeniem zamówienia, zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży, realizacją prawa do odstąpienia, realizacją reklamacji.
  4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale ich niepodanie spowoduje,
   że założenie konta użytkownika, złożenie zamówienia, zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży, realizacja prawa do odstąpienia, realizacja reklamacji będzie niemożliwe.
  5. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do założenia i utrzymywania konta użytkownika, wykonywania umowy sprzedaży, upływu okresu przedawnienia roszczeń stron umowy.
  6. Administrator przekaże dane następującym odbiorcom: nie dotyczy
  7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  8. Osoba udostępniająca dane osobowe prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych,
   a także prawo wniesienia sprzeciwu.
  9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje osobie udostępniającej swoje dane prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec osoby udostępniającej dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Klienta będzie odbywać się zgodnie z RODO i ustawą
  o ochronie danych osobowych oraz wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi.

 

XI. Postanowienia końcowe

 

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie E-Sklepu, niemniej jednak, do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu zastosowanie znajdują regulacje zawarte w Regulaminie dotychczas obowiązującym.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie E-Sklepu w zakładce „Regulamin”
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 5. Sprzedający w dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.09.2018

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU NABYTYCH PRODUKTÓW

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

 

 

– Adresat: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-833) przy ulicy Mariackiej 25/26, zamówienia@archeologia.pl

 

– Ja/My(*) ………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) …………………………………..

o moim/naszym odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

 

– Data zawarcia umowy …………………………………………………………………………………………………………..

– Numer zamówienia ……………………………………………………………………………………………………………….

– Imię i nazwisko konsumenta (-ów) …………………………………………………………………………………………

– Adres konsumenta (-ów)……………………………………………………………………………………………………….

– Numer telefonu ………………………………………………………………………………………………………………………

– Adres poczty elektronicznej ……………………………………………………………………………………………………

– Jednocześnie zwracamy Sprzedającemu następujące produkty …………………………………………………………………………………………………. o wartości …………………………………….

– Numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu ceny: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)…………………..

– Data …………………………………….

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci złożenia reklamacji)

 

– Adresat: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-833) przy ulicy Mariackiej 25/26, zamówienia@archeologia.pl

 

– Ja/My(*) …………………………………..… niniejszym informuję/informujemy(*) …………………….………………. o wadach w następujących produktach: …………………………………………………………………………………………….

 

– Data zawarcia umowy ……………………………………………………………………………………………..………….

– Numer zamówienia ……………………………………………………………………………………………………………..

– Imię i nazwisko konsumenta (-ów) ………………………………………………………………………………………

– Adres konsumenta (-ów)………………………………………………………………………………………………………

– Numer telefonu …………………………………………………………………………………………………………………..

– Adres poczty elektronicznej …………………………………………………………………………………………………

– Termin wykrycia wady …………………………………………………………………………………………………………

– Opis wady ……………………………………………………………………………………………………………………………

– Żądanie konsumenta (-ów) ………………………………………………………………………………………..………..

 

 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) …………………..

– Data …………………………………….

 

(*) Niepotrzebne skreślić.