RULES AND REGULATIONS FOR THE ARCHAEOLOGICAL MUSEUM IN GDAŃSK’S INTERNET SHOP

Sprzedawca:
MUZEUM ARCHEOLOGICZE W GDAŃSKU
80-833 Gdańsk
ul. Mariacka 25/26

 

Definicje

Towary – publikacje oraz gadżety reklamowe będące rzeczami ruchomymi, wyprodukowane lub dostarczone przez Muzeum, prezentowane w Sklepie internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży;

Kupujący–  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności dokonuje Zamówienia

Konsument – Kupujący dokonujący z Muzeum czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Kupujący będący osobą fizyczną zawierający umowę w ramach działalności gospodarczej, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, wskazanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Rules and Regulations – niniejszy Regulamin sprzedaży internetowej Towarów

Serwis [Sklep internetowy} – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.sklep.archeologia.pl wraz ze wszystkimi jej podstronami, której administratorem jest Muzeum

Muzeum [Sprzedawca] –  Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, ul. Mariacka 25/26, 80-833 Gdańsk, NIP 583 000 88 26, REGON 000276848

System płatności online – usługa umożliwiając dokonanie płatności online, świadczona przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-198), ul. Pastelowa 8

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Kupującym a Muzeum za pośrednictwem serwisu internetowego na zasadach określonych w Regulaminie

Order – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru, które określa w szczególności rodzaj i liczbę nabywanych Usług oraz ich cenę

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady i tryb zawierania z Muzeum umów na odległość.
 2. Regulamin określa w szczególności prawa i obowiązki Stron a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 poz. 344 ze zmianami.)
 4. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Zamawiającego poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.sklep.archeologia.pl
 5. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu internetowego.
 6. Kupujący zobowiązany jest akceptacji i do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 7. Wszystkie informacje odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 8. Zdjęcia towarów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.
 9. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Kupującego Towar jest dostępny w magazynie.
 10. Towary niedostępne w magazynie zostaną usunięte ze Sklepu internetowego bez zbędnej zwłoki.

 

Warunki sprzedaży oraz płatności

 1. Umowę sprzedaży można zawrzeć – według wyboru Kupującego: po zarejestrowaniu konta w Serwisie lub bez takiej rejestracji. Zawarcie Umowy sprzedaży jest też możliwe przy użyciu konta już posiadanego przez Kupującego w Serwisie.
 2. W celu zarejestrowania konta Kupujący zobowiązany będzie do podania danych osobowych koniecznych do realizacji Zamówienia, określenia loginu, hasła oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, jak też zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych. Wszystkie ceny towarów oraz koszty wysyłki są cenami brutto, tzn. zawierają podatki, w tym podatek VAT i są wyrażone w polskich złotych.
 3. Do każdego zakupionego Towaru dołączany jest paragon fiskalny lub fakturę w formie papierowej, które wysyłane są wraz zakupionym Towarem.
 4. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 5. Informacja dotycząca całkowitej kwoty realizacji Zamówienia obejmującej ceny Towarów oraz koszty wysyłki przedstawiana jest w koszyku po dokonaniu przez Kupującego wyboru Towaru, formy płatności oraz sposobu dostawy.
 6. Kupujący ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony towar:
  1. gotówką osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Muzeum powierzyło dostarczenie Zamówienia (płatność za pobraniem);
  2. przelewem bankowym (płatność przed wysyłką) – płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Muzeum, podany w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji;
  3. kartą kredytową lub e-transferem.
 7. Kupujący, w celu internetowego zakupu Towaru musi posiadać infrastrukturę techniczną i system informatyczny pozwalający na korzystanie z zasobów Internetu, konta e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Zaleca się stosowanie najbardziej aktualnej wersji jednej z następujących przeglądarek, z włączoną opcją „cookies” (obsługa plików cookies), Java Script i SSL: Microsoft Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome. Ponadto Kupujący musi posiadać konto bankowe z dostępem do Internetu i współpracujące z dostawcą systemu płatności online działającego w Serwisie.
 8. Korzystanie z systemu sprzedaży on-line nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami, poza opłatami za dostęp do sieci Internet ponoszonymi przez Kupującego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Kupujący. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego winny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie zapewnia prawidłową realizację Zamówienia przez Muzeum.
 9. W momencie przekierowania Kupującego do systemu płatności internetowej, powinien on niezwłocznie zainicjować zapłatę za Zamówienie. Jeśli system płatności online nie odnotuje płatności za Zamówienie w czasie 30 minut, nie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży Usług. Jeżeli płatność zostanie jednak zrealizowana po tym czasie, zostanie automatycznie zwrócona do Kupującego. W celu dokonania ponownego Zamówienia należy na nowo podjąć czynności jego złożenia i wykonać płatność.
 10. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje związane z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu banku, wskazanego przez Kupującego w trakcie dokonywania płatności.
 11. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skasowanie lub nieodebranie otrzymanych powiadomień przez Kupującego.
 12. Wysłanie zamówienia przez Kupującego stanowi ofertę złożoną do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 13. Po wysłaniu zamówienia Kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Na wskazany przez niego w formularzu rejestracji lub podany przy składaniu zamówienia adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. wiadomości oraz potwierdzeniu złożonego Zamówienia poprzez skorzystanie z odnośnika znajdującego się w treści wiadomości dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 14. Kupujący ma prawo anulować zamówienie przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o anulowaniu zamówienia powinno być wysłane drogą elektroniczną na adres e -mail zamowienia@archeologia.pl lub anulowane po zalogowaniu na swoje konto w Sklepie internetowym.

 

Realizacja zamówień

 1. Zamówienia w Sklepie internetowym realizowane są według kolejności ich otrzymania.
 2. Do złożenia Zamówienia konieczne jest:
  • zaakceptowanie przez Kupującego niniejszego Regulaminu;
  • spełnienie przez Kupującego wszystkich procedur zakupu wymaganych na stronie www.sklep.archeologia.pl ;
  • podanie danych Kupującego wskazanych jako konieczne do realizacji Zamówienia;
  • wybór przez Kupującego Towarów, jakie zamierza nabyć, ich ilości, rodzaju, terminu realizacji;
  • opłacenie Zamówienia przez Kupującego zamówienia.
 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 2. Termin realizacji zamówienia wraz z dostawą do Kupującego standardowo wynosi 10 dni roboczych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest zależny między innymi od wybranego przez Kupującego sposobu płatności oraz sposobu dostawy. Z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji zamówienia (niezależnych od Muzeum) maksymalny czas realizacji zamówienia może wynieść 30 dni roboczych. Po tym terminie Kupujący może anulować Zamówienie poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail zamowienia@archeologia.pl lub może samodzielnie anulować Zamówienie po zalogowaniu się na swoje konto w Sklepie internetowym.
 3. W przypadku doręczenia zamówionych przez Kupującego Towarów poza granice Rzeczpospolitej Polskiej przewidywany czas doręczenia Towaru określony jest przez przewoźnika w zależności od kraju przeznaczenia.
 4. Kupujący odbierając przesyłkę z Zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy niezwłocznie skontaktować się z Muzeum.

 

Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny. W takim wypadku należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia Towaru formularz odstąpienia od umowy – formularz należy złożyć w formie pisemnej i wysłać na adres Muzeum lub przesłać elektronicznie. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy, stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 3. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna Muzeum niezwłocznie potwierdzi za pośrednictwem adresu e-mail (podanego przy składaniu zamówienia lub innego, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa powyżej.
 4. Muzeum zobowiązane jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu do Umowy sprzedaży, zwrócić dokonane przez Kupującego płatności, bez kosztów wysyłki Towaru za które zapłacił Kupujący.
 5. Muzeum nie ponosi kosztów zwrotu Towaru przez Kupującego.
 6. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że wyrazi on zgodę na inny sposób płatności, zgodnie z treścią formularza odstąpienia.
 7. Kupujący zobowiązany jest zwrócić Towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 8. Muzeum oświadcza, iż jest uprawnione do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego z tytułu Umowy sprzedaży w przypadku jego odstąpienia od umowy do chwili otrzymania Towaru.
 9. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu – w miarę możliwości w oryginalne opakowanie oraz musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne metki oraz nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania. Towar powinien być zwrócony z dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.
 10. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

 

Reklamacje

 1. Muzeum odpowiada za zgodność Towaru z umową na zasadach określonych przepisami ustawy Kodeks cywilny i Ustawy o prawach konsumenta oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Towar jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Kupującemu, o którym Kupujący powiadomił Sprzedawcę  najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który zaakceptował.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Kupującego jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 3. W reklamacji Kupujący powinien podać:
  • numer Zamówienia/paragonu którego dotyczy reklamacja;
  • przyczynę reklamacji wraz z opisem;
  • imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 1. Muzeum ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 2. W przypadku gdy w formularzu reklamacji Kupujący nie wskaże wymaganych informacji lub dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Muzeum zwróci się za pośrednictwem poczty elektronicznej z prośbą o niezwłoczne uzupełnienie danych reklamacji.
 3. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Kupujący może:
  1. żądać jego naprawy lub wymiany;
  2. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny albo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, gdy:
   1. Muzeum odmówiło doprowadzenia Towaru do zgodności z umową poprzez jego wymianę lub naprawę;
   2. Muzeum nie doprowadziło Towaru do zgodności z Umową poprzez jego wymianę lub naprawę,
   3. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Muzeum próbowało doprowadzić Towar do zgodności z umową;
   4. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania naprawy lub wymiany towaru,
   5. z oświadczenia Muzeum lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 1. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru pokrywa Kupujący, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji koszt przesłania towaru pokrywa Muzeum.
 2. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 3. Muzeum zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o obniżeniu ceny.
 4. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny.
 5. W razie odstąpienia od Umowy Kupujący niezwłocznie zwraca Towar na jego koszt. Muzeum zwraca Kupującemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 6. Muzeum dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Archeologiczne w Gdańsku (zwane dalej Muzeum), ul. Mariacka 25/26, 80-833 Gdańsk, tel. 58 322 21 00.
 2. Kontakt w sprawach ochrony danych możliwy jest pod adresem email: iod@archeologia.pl lub telefonicznie 58 322 21 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:
  • w celu realizacji umowy tj. zakupu Towarów w sklepie internetowym, w tym realizacji transakcji płatniczej – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Muzeum wynikających z obowiązujących przepisów prawa w tym wystawiania i przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów księgowych (finansowych) dotyczących umowy zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianymi przepisami oraz w celu archiwizacji dokumentacji – zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c RODO;
  • w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzeniem roszczeń (jeżeli takie nastąpią) w związku z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w szczególności w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  • w przypadku chęci założenia konta Kupującego, Muzeum przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej w postaci dobrowolnego oraz świadomego podania swoich danych osobowych w formularzu, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Założenie konta nie jest warunkiem koniecznym do zakupu usługi. Wyrażona zgoda może być cofnięta w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
 1. W zakresie i z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia może Pani/Pan skorzystać zależeć będzie m.in. od podstawy prawnej oraz celu ich przetwarzania.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy w tym do wystawienia faktury. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy , w tym także wystawienia ww. faktury.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: operator pocztowy, dostawca systemów informatycznych i usług IT, operator płatności internetowych, instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa oraz instytucje na mocy wiążących umów (np. w celu rozliczenia środków publicznych). W szczególnych przypadkach np. gdy Muzeum będzie zobowiązane zwrócić pobraną opłatę na konto bankowe odbiorcą danych będzie bank (w zakresie prowadzonego rozliczenia transakcji).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu przetwarzaniu.
 6. Muzeum nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zostało złożone Zamówienie, chyba że przepisy prawa nakładają obowiązek dłuższego ich przechowywania lub Muzeum będzie miało do tego inną podstawę prawną, a będzie to konieczne w celu realizacji jego praw lub obowiązków (np. obrony przed roszczeniami, o ile takie wystąpią).
 8. Pani/Pana dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

Postanowienia końcowe

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia całego niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeks cywilny, Ustawa o Świadczeniu usług drogą elektroniczną i Ustawa o prawach konsumenta.
 3. Muzeum wskazuje, iż nie wprowadziło u siebie Kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tj. Dz.U. 2017 rok poz. 2070 ze zm.).
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikających lub związanych ze świadczeniem Usług przez Muzeum na podstawie niniejszego Regulaminu z Kupującym, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo dla Sprzedawcy.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04.05.2023 r.